Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 18-03-2014

1.0 opening door de voorzitter
voorzitter Duur: 1.08 (281 kb.)
De plv voorzitter opent om 16:00 uur de vergadering.
Ivm afwezigheid burgemeester is loco-burgemeester Jos van den Boogaart voorzitter
Rude is verhinderd
Menno is ziek
2.0 vragenuurtje
voorzitter, Paul, Julia, Steven, Sien, Mick Duur: 9.25 (2269 kb.)
Paul.
Bij de bushalte in de Pastoor Jacobsstraat staan altijd fietsen geparkeerd. Dit lijkt onveilig. Mag men hier de fiets wel parkeren, en als dat niet zo is, kun je er dan op controleren. (Paul heeft een foto van de bushalte gestuurd. Hier heeft ooit een bordje; fietsenstalling achter Heilig Hartbeeld op gezeten maar dat is weg.
Paul bedoelde dat de fietsen ver voor deze bushalte paal in de 20 cm brede strook tussen fietspad en gazen schutting neergezet worden, ca 25 meter voor de bordjes. Idee was om verboden fietsen te stallen aan deze gazen afscheiding te hangen. De kans dat fietsen daar vallen en half op fietspad liggen of dat fietsers er langs af fietsen en blijven hangen is vrij groot.
Beantwoording wethouder:
Handhaven op niet goed gestalde fietsen is door de hiervoor vast gestelde regels bijna niet mogelijk en heeft zeker geen prioriteit bij handhaving.
De gemeente wil bezien of het mogelijk is fietsrekken te plaatsen op de hoek de lange Schoolstraat. Dit vergroot de capaciteit van het aantal te stallen fietsen op de locatie waar nu al veel fietsen gestald staan en in principe niemand in de weg staan. Hierdoor hebben meer fietsers de mogelijkheid hun fiets dicht bij de bushalte te parkeren. Dit zal niet voorkomen dat het nog eens een enkele keer voorkomt dat er een fiets op de strook van 20 cm langs het fiets/voetpad van de Pastoor Jacobstraat staat.

Julia.
De nieuw geplaatste borden die automobilisten waarschuwen voor overstekende kinderen heeft niets te maken met mijn eerdere vraag over de situatie van de Zuid-Carolinaweg. Dit heeft mij het gevoel gegeven dat er niet goed naar mij geluisterd is of dat er niet serieus over nagedacht is.
Aan de hand van de geleverde foto's zou ik daarom in de aankomende raadsvergadering graag nogmaals de Zuid-Carolinaweg willen bespreken.
Antwoord wethouder:Om een goed beeld te krijgen van de situatie/wens is nadere uitleg noodzakelijk.

Steven:
Op het fietspad bij de Past. Jacobsstraat vanaf Erica naar de bebouwde kom en terug liggen betonnen platen die niet recht liggen en dat komt door de wortels van de bomen. Kan hier iets aan gedaan worden.
Beantwoording wethouder: Dit fietspad is eigendom van de Provincie en verrichten periodiek inspectie van de wegen en fietspaden. Afhankelijk van deze inspectie wordt er onderhoud aan de betonplaten uitgevoerd.

Sien:
In de Weth. Lemmensstraat staat de school. In diezelfde straat zijn twee groenstroken en daar worden vaak auto’s geparkeerd om kinderen op te halen of te brengen. Hierdoor wordt de straat heel smal en daardoor onveilig. De geparkeerde auto’s staan op de stoep en daardoor kunnen de kinderen daar niet meer lopen dus dan moeten ze op straat lopen wat ook er onveilig is. (zie foto’s)
Ik had daar eventueel de volgende oplossingen voor gevonden:
-Een bord voor parkeerverbod
-Strepen met NP op de stoep.
Is dit mogelijk om het veiliger te maken?
Antwoord wethouder: Wij zien hierin een taak voor de school en ouders om dit probleem op te lossen. Tijdens een gesprek met de directeur gaf deze aan dat er richting ouders gecommuniceerd wordt over het gewenste gedrag in de schoolomgeving. Wij zullen tijdens een regulier (BVL) overleg met de school vragen dit regelmatiger onder de aandacht te brengen bij de ouders.

Mick.
Is het mogelijk dat er verlichting komt bij het nieuwe voetgangersbruggetje over het kanaal. Als het donker is kun je zo maar langs het bruggetje het kanaal in lopen.
Antwoord wethouder Bij de reconstructie van de Langenboomseweg is naar het verlichtingsniveau gekeken en door de huidige verlichting wordt er voldoende licht afgegeven. De gemeente zal voor de bruggetjes reflecterende borden plaatsen om de ingang van de wandelbrug meer te accentueren.
3.0 vaststellen van de notulen van de vergadering van 10 december 2013;
voorzitter Duur: 0:49 (208 kb.)
De notulen van 10 dec. 2013 worden ongewijzigd vastgesteld.
4.0 ingekomen stukken en mededelingen;
Voorzitter Duur: 0:22 (97 kb.)
Er zijn geen ongekomen stukken en geen mededelingen.
5.0 presentatie ontwerpen voor het natuurleerpad;
Frank, voorzitter Duur: 6.12 (1499 kb.)
Frank geeft een nadere uitleg over het natuurleerpad en laat de ontwerpen aan de leden zien.
- vistrap
- denneappel darten
- zomereik

Vraag: gaan de leden akkoord met de verschillende opmaak van de bordjes of kiest men voor dezelfde vormgeving qua lettertype etc. De JGR kiest voor een opmaak.
Voorzitter :
uniformering bordjes : 7 waarmee het voorstel is aangenomen
6.0 presentatie nieuwe hondenpoepbordjes, 2 bordjes worden geplaatst voorafgaand aan het bezoek aan Grave 26 maart a.s.;
Sien, Jorn voorzitter Duur: 3.44 (909 kb.)
Sien geeft nadere uitleg over de nieuwe bordjes
In Mill worden op 26 mrt 2 bordjes geplaatst;de overige worden via de school geplaatst
Sien biedt de plv voorzitter het nieuwe ontwerp verboden voor hondenpoep aan
Frank bedankt namens de JGR de SeniorenHobbyClub

7.0 presentatie/mededeling door wethouders Mick en Paul mede hoe het jeugdlintje er uit komt te zien; Menno en Steven maken hiervoor een poster voor op de scholen;
Mick Duur: 5.19 (1286 kb.)
Frank
Steven en Menno hebben een poster en flyer ontworpen voor aanmelding om een persoon voor een Lintje in aanmerking te laten komen.
Er is een medaille ontworpen
In overleg met de voorzitter worden deze op Koningsdag uitgereikt
Communicatie geeft voldoende aandacht/bekendheid aan de aanvraag voor een lintje
Allen akkoord met dit voorstel
8.0 voorstel schenking € 100, 00 aan een goed doel;
Siem voorzitter, Duur: 6.42 (1618 kb.)
Siem vertelt waarom gekozen is voor Stichting De Ladder
Voorzitter leest het voorstel voor
In de voorbereidende vergaderingen van de Jeugdgemeenteraad hebben we het gehad over een schenking van € 100,00 aan een goed doel. Iedereen was het er over eens dat het naar een goed doel moest gaan dat met kinderen te maken had.

Op .. februari hebben jullie in de voorbereidende vergadering aangegeven aan welke goede doelen jullie iets zouden willen schenken.
De goede doelen die jullie uitgekozen hadden waren KIKA, Stichting Doe een Wens, Nobiv en Stichting De Ladder.

Er is in de voorbereidende vergadering van .. februari een stemming gehouden met stembriefjes voor deze verschillende goede doelen waarvan jullie vonden dat zij in aanmerking moesten komen voor een bijdrage van de Jeugdgemeenteraad.

Dit heeft het volgende resultaat opgeleverd:

-Novib 1 stem.
-KIKA -2 stemmen.
-Stichting doe een wens 3 stemmen
-Stichting de Ladder 8 stemmen.

Er is dus met een duidelijke meerderheid gekozen voor Stichting De Ladder uit Mill.

Het is de bedoeling dat de jeugdgemeenteraad het bedrag van € 100,00 zelf aanbiedt aan een vertegenwoordiger van Stichting De Ladder

Wij willen jullie vragen in te stemmen met dit voorstel.
Stemming:unaniem waarmee het voorstel is aangenomen.

De cheque wordt overhandigt aan de initiatiefnemers van de Ladder
2 aanwezigen ( Mw Jans en Mw Swartjes) van de Ladder bedanken de jeugdgemeenteraad voor de schenking.9.0 voorstel uitstapje Den Bosch door de wethouders;
Mick: Duur: 5.11 (1256 kb.)
Mick leest het programma voor het bezoek aan Den Bosch voor
Werkbezoek 14 mei Den Bosch
- vertrek 14:00
- provinciehuis
- rondwandeling
- pannenkoekenhuis
Het programma duurt tot 20:00
Frank: akkoord muv taxibusje kosten
Besluitvorming nieuw voorstel: 10 voor en 1 stem tegen
10.0 voortgang plannen + doornemen actiepuntenlijst van 10 december 2013;
Bram , voorzitter Duur: 4.03 (983 kb.)
1.De nieuwe hondenpoep verbodsbordjes worden getoond en uitgereikt aan de scholen om ze dan samen met de jeugdgemeenteraadsleden en de school te plaatsen in hun dorp.

2.Voorstel maken met alle afspraken en criteria om in aanmerking te komen voor een jeugdlintje. De burgemeester heeft hier een rol in het kiezen.(latetn staan)

3.Uitstapje naar den Bosch wordt verder uitgewerkt door het jeugdcollege en hiervoor wordt een voorstel gemaakt voor de eerst volgende raadsvergadering.(laten staan)

4.Bordjes voor het natuurleerpad worden gemaakt en dit voorjaar door de jeugdgemeenteraad geplaatst in het natuurgebied 'groespeel'.

5.Het Uitstapje naar Grave wordt in de eerst volgende voorbereidende vergadering door Frank gepland. is gepland voor 26 mrt

6.Er wordt een afspraak gemaakt door Bram met de gemeente Laarbeek voor een uitwisseling met de jeugdgemeenteraad van Laarbeek.In afwachting antwoord JGR Laarbeek

7. Presentatie MEE: gepland voor 8 april
ken over actiepunten

8. Nadenken over nieuwe actiepunten.
11.0 sluiting.
Voorzitter Duur: 0:21 (96 kb.)
De voorzitter sluit om 16:45 de vergadering.