Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 17-06-2014

1.0 Opening
Voorzitter Duur: 0:26 (115 kb.)
De voorzitter opent om 16:00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Verhinderd: Menno en Mees
Later aanwezig: Jorg
2.0 Vragemuurtje
Sien, voorzitter, wethouder Jos Julia Duur: 3.34 (868 kb.)
Sien.
1.Steven, Paul en ik vroegen ons af waarom alleen de kermis in Mill door de jeugdgemeenteraad geopend wordt. Is het misschien een idee om dit ook in de andere kerkdorpen te doen?
Bgm: De opening van de Millse kermis met de JGR is op uitnodiging van de Gebr. Regter.

Sien.
2.In Sint Hubert wordt er gesproken over nieuwbouw, aan o.a. de Edelhert.
In de Edelhert stond een speeltuintje met tafeltennistafel, 1 goal, klimrek en schommel. Die speeltuin is nu niet meer te gebruiken omdat ze daar bezig zijn voor de nieuwbouw. Mijn vraag is of dat speeltuintje op een andere plaats komt? Of daar weer terug komt?
Wethouder Jos: langs de nieuwe weg blijft een veld over; daar komt het speelterreintje terug met dezelfde toestellen inclusief een grasveld.

Julia.
3.Deze vraag is reeds eerder gesteld. Kan de Zuid-Carolinaweg veiliger gemaakt worden voor fietsers. De nieuw geplaatste borden die automobilisten waarschuwen voor overstekende kinderen heeft niets te maken met mijn eerdere vraag over de situatie van de Zuid-Carolinaweg. Dit heeft mij het gevoel gegeven dat er niet goed naar mij geluisterd is of dat er niet serieus over nagedacht is.

Probleem:
-De Zuid Carolinaweg kunnen we beschrijven als een smalle weg in het buitengebied.
-Deze weg heeft smalle bermen waarin veel groen is aangeplant.
-Aanliggende agrarische bedrijven genereren het nodige vrachtverkeer.
-Het is een school-thuis route voor kinderen naar de basisschool in Langenboom.
-Door de beperkte ruimte kunnen kinderen en vrachtwagens elkaar niet comfortabel passeren.
-aanliggende inritten en zijwegen met half-verharding brengen vaak kleine steentjes op de rijbaan welke door fietsers als hinderlijk worden ervaren.

-aanvullend blijft er ter hoogte van de brede uitrit bij Pro Broods lang water op straat staan na een regenbui, Huub graag even kijken wat hiervoor een oplossing kan zijn.

Kern:
De weg ligt in een buitengebied. Wegen in het buitengebied kennen vaak veel van de hierboven beschreven punten welke niet altijd oplosbaar zijn.

Besproken oplossing:
-In de Zuid Carolinaweg kort op het gedeelte met meer woningen attentieborden plaatsen om met name chauffeurs van vrachtwagens te informeren over de fietsende schoolkinderen. Eric, graag even kijken welk bord of tekstbord dit kan zijn, Huub kan plaatsing coördineren.
-Huub graag even kijken wat een oplossing kan zijn ter hoogte van de brede uitrit bij Pro Broods waar lang water op straat blijft staan na een regenbui.


3.0 Vaststelling notulen vergadering 18-03-2014
voorzitter Duur: 0:27 (120 kb.)
Het veslag van de vergadering van 18 maart 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4.0 Ingekomen stukken
voorzitter Duur: 0:53 (222 kb.)
Mededeling: niewe website: www.jeugdgemeentraadmill.nl
met daarop het verslag van het bezoek van het uitstapje naar Den Bosch.
5.0 Voorstel criteria Jeugdlintje
voorzitter, wethouder Mick Duur: 3.09 (765 kb.)
De jeugdraad heeft tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2013 het besluit genomen om een jeugdlintje uit te gaan reiken. De jeugdgemeenteraad vond dat er een manier moest komen waarop kinderen uit de gemeente Mill en Sint Hubert die iets goeds doen of een heldendaad verricht hebben beloond moesten kunnen worden.

Hiervoor moesten nog wel criteria worden vastgesteld.
Inmiddels hebben we hierover nagedacht en vinden we dat je aan de volgende criteria moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor een jeugdlintje.

Iedereen die een kind of een jongere (woonachtig in de gemeente Mill en Sint Hubert) kent, die voor een lintje in aanmerking komt, mag hem of haar aanmelden. Een speciale commissie maakt een keuze uit de voordrachten.

Voorwaarden:
Kinderen tot 12 jaar die:
- echt iets bijzonders hebben gedaan
- een heldendaad hebben verricht
- iemand enorm hebben geholpen
- iets voor een goed doel hebben gedaan
- zich al jaren lang voor iets inzetten

Aanvragen:
Iedereen kan het hele jaar door een kind (tot 12 jaar) aanmelden voor een lintje. Je dient hierbij twee referenties (geen familie) op te geven. De speciale commissie kan hen bellen voor meer informatie over diegene die wordt voorgedragen.

In de aanvraag moet een duidelijke motivatie, twee referenties, naam en adresgegevens van jezelf en van diegene die je voordraagt staan.

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanmelding.

Stemming: unaniem (12) akkoord; hiermee is het voorstel aangenomen.
6.0 Voorstel Ideeen top 3
voorzitter, Paul Duur: 2.19 (565 kb.)
Wethouder Paul leest het raadsvoorstel voor:
'De jeugdraad heeft tijdens een raadsvergadering een lijst met ideeën samengesteld die ze in de volgende raadsperiode graag uit zouden willen gaan voeren. Door de jullie zijn een tiental ideeën bedacht, hierover hebben we allemaal thuis nagedacht en hebben we een top drie van deze ideeen samengesteld.

Het is de bedoeling dat met de volgende ideeën top 3 na de zomervakantie aan de slag kan worden gegaan.

1. Het aanleggen van een plukveldje (om mooie plekjes in de gemeente te maken).(8 stemmen)
2. Het organiseren van een speelgoedmarkt (opbrengst voor een goed doel)(6 stemmen)
3. Aanleggen van een fietscrossbaan in de gemeente.(5 stemmen)

Wat de kosten zijn die met het uitvoeren van de ideeen gemoeid zijn is nog niet bekend, maar zal naar verwachting wel betaald kunnen worden uit het beschikbare bedrag van de jeugdgemeenteraad van Mill en Sint Hubert'.
Stemming: unaniem (12) stemmen; hiermee is het voorstel aangenomen.

7.0 Voortgang plannen en actiepuntenlijst
Frank, Bram Duur: 3.44 (908 kb.)
Frank: tav pnt 3 klacht ingevuld op site Provincie
antwoord Provincie: probleem betonnen platen is opgelost.
Pnt 7; door communicatie wordt een campagne opgezet
Bram: agendapnt 9: wordt een herinnering gestuurd
Stg. Mee 10 afspraak geannuleerd; wordt met nieuwe raad opnieuw opgepakt
Frank: 8: binnenkort positieve berichten te verwachten.

Actiepuntenlijst van de Jeugdgemeenteraadsvergadering van 18 maart 2014

1.Naar aanleiding van de vraag van Paul over het onveilig plaatsen van fietsen bij de bushalte in Sint Hubert komen er extra fietsrekken iets verder op van de bushalte. Bij de bushalte worden door de afdeling Werken bordjes aan het gaas bij de bushalte opgehangen met de mededeling, dat het verboden is om fietsen tegen het gaas te plaatsen.
Fietsrekken en het tekstbordje zijn geplaatst.
2.Julia heeft de volgende vraag gesteld in de vergadering: De nieuw geplaatste borden die automobilisten waarschuwen voor overstekende kinderen heeft niets te maken met mijn eerdere vraag over de situatie van de Zuid-Carolinaweg. Dit heeft mij het gevoel gegeven dat er niet goed naar mij geluisterd is of dat er niet serieus over nagedacht is.
Aan de hand van de geleverde foto's zou ik daarom in de aankomende raadsvergadering graag nogmaals de Zuid-Carolinaweg willen bespreken.
Om een goed beeld te kunnen krijgen van de gewenste situatie/wens is nadere uitleg van Julia noodzakelijk. Ze geeft nieuwe informatie door zodat er een goed antwoord gegeven kan worden op haar vraag.
We wachten nog op Julia’s uitleg/informatie.

3.De Jeugdgemeenteraad schrijft een brief aan de provincie over de betonnen platen die niet recht liggen (komt door de wortels van de bomen) op het fietspad langs de Past. Jacobsstraat (op briefpapier van de JGR).

4.Naar aanleiding van de vraag van Sien over de onveilige situatie van geparkeerde auto’s bij de school in Sint Hubert wordt (door Jos Ceelen) tijdens een regulier (BVL) overleg met de scholen gevraagd om dit regelmatiger onder de aandacht te brengen bij de ouders.
Tijdens het eerstvolgende BVL overleg (nog geen exacte datum, maar nog voor de zomervakantie) zal dit met de school besproken worden.

5.Naar aanleiding van de vraag van Mick om eventueel verlichting te plaatsen bij de voetgangersbrug over het kanaal is besloten (omdat het verlichtingsniveau in orde bleek) dat de afdeling Werken er reflecterende borden plaatst om de ingang van de brug meer te accentueren.
Planning is om in week 16 te plaatsen.

6.Voorstel uitstapje Den Bosch is aangenomen met de opmerking dat er naar een goedkopere oplossing wordt gezocht voor het vervoer naar Den Bosch.
Er is gezocht naar een goedkopere oplossing voor het vervoer maar dit was helaas niet mogelijk. Het vervoer is doorgegaan zoals opgenomen in het voorstel.

7.De ontwerpen van Menno en Steven oor de poster van het Jeugdlintje worden door de communicatiemedewerkster Lieke Vogels gemixt tot een mooie poster. Deze poster wordt door Lieke breed in de media uitgezet en door de jeugdgemeenteraadsleden opgehangen op de scholen.


8.Natuurleerpad. De ontwerpen hiervoor zijn gepresenteerd. Ze worden voorzien van een uniform lettertype en via Marijn doorgezet naar Monique van Vliet.
De bordjes worden dit voorjaar geplaatst in natuurgebied “de Groespeel”.
Frank is nog bezig met de ontwerpen.

9.Menno Steven en Bram hebben een brief geschreven aan de jeugdgemeenteraad van Laarbeek i.v.m. een uitwisseling. Zijn in afwachting van een antwoord.

10.Stichting MEE komt 8 april a.s. een presentatie geven in de voorbereidende vergadering.

11.Frank en Bram vragen de jeugdgemeenteraadsleden om alvast na te denken over nieuwe actiepunten.
Er zijn nieuwe ideeën. Ieder jeugdgemeenteraadslid geeft haar of zijn top 3 door.
De ideeën zijn:
• Bibliotheek.
• Burenhulp
• Gele kaart
• Hondenstrand bij de Kuilen
• Verleden van de gemeente Mill en Sint Hubert (boek/strip maken)
• Een jeugdcultuurpas voor de jeugd van de gemeente Mill en Sint Hubert
• Iets met verkeer:
o Quiz over verkeer maken
o Een artikel over verkeer in de Koerier e.d.
o Een middag o.b. van streetwise organiseren
• Een activiteit met kinderen met een verstandelijke beperking organiseren. Bijv. een knutselmiddag.
• Het aanleggen van een plukveldje (om mooie plekjes in de gemeente te maken)
Het organiseren van een speelgoedmarkt (opbrengst voor een goed doel).

12.Er wordt een lijst gemaakt met alle afspraken en criteria om in aanmerking te komen voor een jeugdlintje. De burgemeester heeft hierin een stem.


8.0 Afscheid raadsleden groep 8
voorzitter, Laura, Sid, Sien, Bram, Frank Duur: 15.25 (3709 kb.)
Er wordt afscheid genomen van:
Julia van Donselaar
Paul van Loon, wethouder
Niels Maas
Rude Geurts
Mick Verhoeven, wethouder
Jorn Teunissen

Laura spreekt de vertrekkende leden toe en bedankt hen voor hun inzet
Sid spreekt de vertrekkende leden toe
Sien spreekt ook de vertrekkende leden toe.
Bram: de reporters Menno en Steven nemen ook afscheid. De wethouders Mick en Paul worden ook bedankt voor hun inzet. Raadsleden Niels, Rude Jorn Julian, Allen worden bedankt voor hun inzet, hun kritische vragen
Voorzitter: dankt de leden voor hun inzet, en wenst hen veel succes in het voortgezet onderwijs.
De vertrekkende raadsleden krijgen een foto en een snoeppot aangeboden
De begleiders Bram en Frank danken Marijn de griffier voor haar inzet de afgelopen jaren.
De burgemeester voegt hieraan toe dat Marijn nog de e.v JGR aanwezig is.

9.0 Sluiting
voorzitter Duur: 1.12 (299 kb.)
Na afloop van de vergadering gaat men naar Landschapspark voor het plaatsen van hondenpoepbordjes gemaaktt de door het SHC.
sluiting : de voorzitter sluit om 16:35 uur de vergadering.