Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 09-12-2014

1.0 Opening
voorzitter Duur: 1.08 (283 kb.)
De voorzitter opent om 16:00 de vergadering en heet iedereen van harte welkom.Tevens een welkom aan een delegatie van de gemeente Best.
Aanpassingn op de agenda: agendapunt 3 wordt gebruikt om een toelichting te geven door de werkgroepen
Verder doet de voorzitter een oproep om vragen aan te leveren voor het vragenuurtje.
2.0 Installatie raadslid
voorzitter Duur: 1.30 (370 kb.)
De voorzitter vraagt Anne Kuijpers naar voren te komen voor haar installatie.
Met de woorden:

“Ik beloof, dat ik als lid van de jeugdgemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert mijn uiterste best zal doen.

Ik beloof, dat ik als lid van de Jeugdgemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert goed met alle belangen zal omgaan, speciaal de belangen die met de jeugd van de gemeente Mill en Sint Hubert te maken hebben.”

is Anne geinstalleerd en wordt ze gefeliciteerd en haar veel succes gewenst als raadslid.
3.0 Toelichting werkgroepen
Tim, Frank, Senne, Sid, Bram Duur: 6.30 (1569 kb.)
Fietcrossbaan
Tim:
een goede crossaan in elke kern; men is hiermee bezig
Op school wordt gevraagd hoe een crossbaam er uit moet zien.
Frank: eerst kijken hoe crossbaam eruit ziet.

Plukveldje:
Senne: plan is om in elke kern een plukveldje te maken; verzoek aan wethouder Jos wordt gedaan
Frank: wethouder Van den Boogaart wordt uitgenodigd in een voorbereidende vergadering om een toelichting te geven.

Speelgoedmarkt:
Sid
datum en locatie wordt onderzocht, zo ook een loterij, opbrengst goede doelen moet nog gezocht worden.
Bram; door de JGR wordt elk jaar een goed doel gezocht.

4.0 Vaststellen notulen vergadering 16-10-2014
voorzitter Duur: 0:40 (169 kb.)
Het verslag van 16 okt 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.
5.0 Ingekomen stukken
voorzitter Duur: 2.05 (509 kb.)
- Uitnodiging boekenkast Langenoom
- Jubileum 4 x 11 jr receptie Klotstekers
Sien feliciteert Nina want zij is prinses Carnaval 2015 ; helaas is Nina niet aanwezig
6.0 Reclamecampagne Jeugdlintje
Mees, voorzitter Duur: 4.43 (1141 kb.)
Mees: De Jeugdgemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2013 het besluit genomen om een jeugdlintje uit te gaan reiken. De Jeugdgemeenteraad vond dat er een manier moest komen waarop kinderen uit de gemeente Mill en Sint Hubert die iets goeds doen of een heldendaad verricht hebben beloond moesten kunnen worden. Tijdens de raadsvergadering van 17 juni 2014 zijn de voorwaarden vastgesteld om hiervoor in aanmerking te komen.

Inmiddels is een promotieplan opgesteld door een werkgroep van raadsleden (zie bijlage). In dit plan is opgenomen wie we iets willen vertellen over het jeugdlintje en wat we willen vertellen. Ook is in dit plan opgenomen wat we precies willen gaan doen om reclame te maken voor het jeugdlintje en wanneer we dat willen uitvoeren.

Om reclame te maken moeten posters en flyers gemaakt worden. Hiervoor is een bedrag nodig van € 200,-.

Wij vragen de Jeugdgemeenteraad in te stemmen met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 200,- voor de promotie van het jeugdlintje
Frank: gesproken met communicatiemedewerker; in deze vergadering wil men een keuze maken
Stemming voorstel: 12 voor 1 tegen hiermee is het voorstel aangenomen.


7.0 Voortgang plannen en actiepntlijst 15 okt
voorzitter, Frank, Bram Duur: 8.15 (1989 kb.)
Frank Hondenpoepbordje
aankomeden donderdag 1e bordje geplaatste door SHC
bordjes natuurpad: worden ook binnenkort geplaatst
Op de vraag van Juul wie het bordje gaat plaatsen antwoordt Bram dat vorig jaar het 1e bordje al is geplaatst
Verder is de raad benadert door de Box: dit wordt verder opgepakt

Voortgang plannen:
1. Plukveldje/fietscrossbaan/speelgoedmarkt:
In de vergadering van 16 oktober 2014 is besloten dat de uit te werken plannen (aanleg plukveldje/organiseren speelgoedmarkt/aanleggen fietscrossbaan) in de voorbereidende vergadering van 30 oktober 2014 in groepjes verder besproken worden. Begin 2015 kan de Jeugdgemeenteraad hier dan een voorstel voor maken. Het doel is om nog dit schooljaar deze plannen uit te (laten) voeren.
2. Jeugdlintje:
Lieke Vogels (communicatieadviseur gemeente) komt binnenkort om tezamen met de Jeugdgemeenteraad een promotieplan op te stellen voor het Jeugdlintje.
Actiepuntenlijst van de Jeugdgemeenteraadsvergadering van 16 oktober 2014:
1. Naar aanleiding van de vraag van Sien over de onveilige situatie van geparkeerde auto’s bij de school in Sint Hubert wordt (door Jos Ceelen) tijdens een regulier (BVL) overleg met de scholen gevraagd om dit regelmatiger onder de aandacht te brengen bij de ouders.
Dit punt zal tijdens het BVL overleg van 3 november 2014 onder de aandacht worden gebracht bij de basisschool.Terugkoppeling
2. Natuurleerpad. De ontwerpen hiervoor zijn gepresenteerd. Ze worden voorzien van een uniform lettertype en via Marijn doorgezet naar Monique van Vliet.
De bordjes worden dit voorjaar geplaatst in natuurgebied “de Groespeel”.
Frank is nog bezig met de ontwerpen en heeft binnenkort positief bericht.

3. Menno Steven en Bram hebben een brief geschreven aan de jeugdgemeenteraad van Laarbeek i.v.m. een uitwisseling. Zijn in afwachting van een antwoord. Door Bram wordt een herinnering gestuurd.

4. Stichting MEE zou 8 april 2014 een presentatie geven in de voorbereidende vergadering. Dit is gezien de drukke agenda van de Jeugdgemeenteraad deze raadsperiode niet meer gelukt. In de nieuwe raadsperiode komt dit weer op de agenda. wordt bij de volgende verg opgepakt
Juul: wat is MEE
wethouder Van Daal: geeft een uitleg over MEE
Voorzitter: vraagt naar de reden van presentatie. Frank: actie is vanuit MEE gekomen via een burgerlid

5. Eén hondenpoepbordje is geplaatst in het Landschapspark na de vergadering van 17 juni jl. De jeugdgemeenteraadsleden geven voor de overig 18 te plaatsen hondenpoepbordjes aan Frank de plekken door waar zij deze bordjes graag geplaatst willen hebben.

8.0 Sluiting
Voorzitter Bram Siem, Senne Duur: 12.40 (3052 kb.)
De voorzitter vraagt of men nog vragen heeft:
Jorg: heeft een brief geschreven samen met een vriend voor een pannaveldje naast de Kameleon
en leest deze voor
Bram: het verzoek wordt meegenomen in de voorbereidende vergadering
Siem vraagt naar de tekeningen voor de campagne voor een Jeugdlintje
Frank: de tekeningen voor een poppetje worden op tafel gelegd zodat een keuze gemaakt kan worden
Senne: mag je drie keer op dezelfde stemmen: voorzitter nee mag niet.
Elk lid mag maximaal 3 stemmen uitbrengen
2 tekeningen hebben dezelfde stem; elk lid mag 1 stem uitbrengen.
Winnaar is tekening van Sien
Senne:verlichting trap ingang Myllesweerd is slecht
Wethouder Erik: wordt genoteerd op de actiepntlijst
De voorzitter sluit de vergadering