Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 17-03-2015

1.0 Opening door de voorzitter;
voorzitter Duur: 0:26 (113 kb.)
De voorzitter opent de vergadering om 16:00 uur en heet iedereen van harte welkom.

2.0 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 9 december 2014;
voorziiter Duur: 1.44 (426 kb.)
De notulenn van 9 dec. 2014 worden ongewijzigd vastgesteld.

3.0 Ingekomen stukken en mededelingen;
voorzitter Duur: 0:20 (92 kb.)
Er zijn geen ingekomen stukken en geen mededelingen.
4.0 Vragenuurtje;
Anne, wethouder Jos, Senne, Sien Duur: 9.21 (2253 kb.)
1. Anne
Kunnen er strepen op de eerste en laatste trap van Myllesweerd gezet worden zodat dit duidelijker is?
Antwoord wethouder Jos:
De architect heeft destijds bij de bouw veel moeite gedaan om Myllesweerd een waardige entree te geven. De buitenruimte van het gebouw gaat vloeiend over in de ingang en door de al het glas heeft de entree een open en uitnodigend karakter. Kortom, het is een mooie entree geworden en van onder af gezien is het duidelijk hoe deze ingang te bereiken. Er zijn treden en er is een hellingbaan voor de mensen die minder mobiel zijn. Van boven af gezien was het wat minder duidelijk. Doordat de treden bijna dezelfde uitstraling hebben als het bestratingsmateriaal van het plein voor Myllesweerd was dit zeker bij natte en donkere omstandigheden misschien wat verwarrend. Omdat dit bekend was bij de architect heeft men de treden die direct naar en voor de ingang liggen voorzien van witte marmeren stippen. Daarbij is ook een metalen balustrade geplaatst, zowel langs de opgang met witte stippen als bij de hellingbaan waardoor het duidelijk moet zijn hoe de bezoeker van Myllesweerd veilig naar boven en beneden kan komen. Het aanbrengen van markeringen op alle treden zou dit alleen maar onduidelijker maken.

2. Senne
Kan er iets gedaan worden dat auto's minder hard rijden op de Weth. Lindersstraat (Wilbertoord)?
antwoord wethouder Jos: Op de Weth. Lindersstraat rijdt hoofdzakelijk lokaal verkeer. Het zou goed zijn om aan het hardrijden op lokaal niveau aandacht aan te besteden (bijv. schoolkrant, dorpsblad, dorpsraadvergaderingen en website). Verder is de Weth. Lindersstraat opgenomen bij de mobiele handhavingstrajecten wat betekend dat hier regelmatig door mobile politieteams op snelheid gecontroleerd zal worden.
Juul: er wordt veel te hard gereden
Bram: bij de voorbereidende vergadering besproken. Reporter gaat hiermee aan de slag namens de JGR

3. Sien:
Op de kruising Witweg / Ericaweg (St. Hubert) ligt vaak erg veel (huis)vuil. Kan daar een afvalbak geplaatst worden?
Antwoord wethouder Jos: We hebben de locatie laten bekijken door onze medewerkers van de buitendienst. Het klopt wat jullie zeggen dat er op die locatie wel eens afval gedumpt wordt. Om die reden is er ook een bord geplaatst waarop staat dat dit is verboden. Wij hebben besloten om op die plek echter geen afvalbak te plaatsen en wel om de volgende reden:
We hebben te maken met twee soorten afval dat wij op straat vinden, namelijk dumpafval en zwerfafval. Zwerfafval is afval dat mensen op straat gooien omdat ze het afval niet op dat moment kunnen weggooien in een prullenbak, zoals een blikje of een snoeppapiertje. Dumpafval is huishoudelijk afval van mensen wat ze niet speciaal willen wegbrengen naar de milieustraat of in een blauwe afvalzak willen stoppen. Dit doen ze omdat ze voor dit afval niet willen betalen (tariefzak) of omdat ze gewoon simpelweg te lui zijn om naar de milieustraat te rijden om dit afval weg te brengen. Ze dumpen dan het afval in onze openbare ruimte. Het gaat vaak om grotere hoeveelheden, dus een vuilniszak of een oude schutting of een kapot bankstel.
Op de plek die jullie hebben aangewezen hebben wij in het verleden regelmatig last van dumpafval gehad. Wanneer wij daar dus een prullenbak plaatsen dan nodigen wij eigenlijk mensen uit om het afval daar juist weg te brengen/te dumpen terwijl dat natuurlijk niet de bedoeling is! Sterker nog, wij hebben de ervaring dat als wij op die locatie een prullenbak plaatsen steeds meer mensen daar het afval wegbrengen en het nog een grotere bende wordt.
Kortom, prullenbakken zijn heel zinvol tegen de bestrijding van zwerfafval maar niet tegen de bestrijding van dumpafval. Waar wij bijvoorbeeld veel zwerfafval vinden is langs routes waar leerlingen van basisscholen of middelbare scholen dagelijks langskomen. Om die reden hebben wij dan ook een paar blikvangers geplaatst zodat leerlingen vanaf de fiets of brommer het afval in de prullenbak kunnen gooien.


4. Sien:
Is het mogelijk dat er verlichting komt op de Boersestraat (St. Hubert) het is daar erg donker?
Antwoord wethouder Jos:
Met grote gemeenteeraad en BMF afgesproken zo wienig mogelijk plekke int buitengeied verlichting plaatsen omdat dit beter is voor dieren. Op deze plek wordt geen extra verlichting neergezet .
5.0 Raadsvoorstel verhoging reclamebudget ‘jeugdlintje’;
Mees, Anne, Frank Duur: 3.17 (798 kb.)
wethouder Mees:
De Jeugdgemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2013 het besluit genomen om een jeugdlintje uit te gaan reiken. Tijdens de raadsvergadering van 17 juni 2014 zijn de voorwaarden vastgesteld om hiervoor in aanmerking te komen.
Inmiddels is een promotieplan opgesteld door een werkgroep van raadsleden.

Om reclame te maken moeten posters en flyers gemaakt worden. Hiervoor is in de raadsvergadering van 9 december 2014 het besluit genomen om een bedrag van € 200,- beschikbaar te stellen. Inmiddels is een bezoek gebracht aan het bureau dat de reclamematerialen ontwerpt. Gebleken is dat een extra budget van € 300,- nodig is om de posters, flyers en banners te maken. Hierdoor komt het totaal benodigde budget op
€ 500,-.

Wij vragen de Jeugdgemeenteraad in te stemmen met het beschikbaar stellen van een extra bedrag van € 300,- voor de promotie van het jeugdlintje.

Reacties:
Anne: akkoord maar is er voldoende budget
Frank : er is genoeg geld voor alle projecten om dit jaar uti te voeren
Stemming: unaniem 12, waarmee het voorstel is aangenomen.


6.0 Raadsvoorstel organisatie speelgoedmarkt voorjaar 2015;
Sien Duur: 4.49 (1168 kb.)
Sien:
In de voorbereidende vergaderingen van 22 januari en 12 februari 2015 zijn plannen uitgewerkt voor het organiseren van een speelgoedmarkt in Mill. Afgesproken is dat een voorstel wordt gedaan voor de organisatie van een speelgoedmarkt waarbij de opbrengst wordt geschonken aan een goed doel.

Voorgesteld wordt om de speelgoedmarkt te houden tijdens de Lenterie Mill op zaterdag 20 juni 2015. Door de organisatie van de Lenterie is belangeloos een kraam aangeboden waar de Jeugdgemeenteraadsleden het door hen ingezamelde speelgoed kunnen verkopen.

Het is de bedoeling dat de Jeugdgemeenteraadsleden op hun scholen bekendheid geven; dit natuurlijk om zoveel mogelijk speelgoed te kunnen inzamelen. Het goede doel wordt bepaald in de eerstvolgende raadsvergadering, te weten 18 juni 2015.

Wij willen jullie vragen in te stemmen met dit voorstel.
Reacties:
Anne: Lenterie wat is dit
Sien is een markt in Mill; een braderie
Frank contact met organisatie, dit jaar wordt de Lenterie in de avonduren gehouden
goede doel wordt in de voorbereidemde vergadering besproken
Stemming:
unaniem akkoord (12) waarmee het voorstel is aangenomen

7.0 Raadsvoorstel opbrengst speelgoedmarkt naar goed doel;
voorzitter Duur: 1.33 (381 kb.)
In de voorbereidende vergaderingen van de Jeugdgemeenteraad van 22 januari en 12 februari 2015 is afgesproken dat een voorstel wordt gedaan voor de organisatie van een speelgoedmarkt in het voorjaar van 2015. Dit voorstel wordt in de huidige vergadering behandeld.

Ook is afgesproken dat de opbrengst van de speelgoedmarkt wordt geschonken aan een goed doel. Dit doel zal worden bepaald in de aankomende voorbereidende vergaderingen van 23 april en 28 mei 2015, waarna een voorstel wordt ingediend voor de raadsvergadering van 18 juni 2015. Er zal dan een besluit worden genomen aan welk goed doel de opbrengst van de speelgoedmarkt wordt geschonken.

Besluit; unaniem akkoord(12) waarmee het voorstel is aangenomen.
8.0 Voortgang plannen + doornemen actiepuntenlijst van 9 december 2014;
Bram, Jos, Sien, Mees Duur: 11.39 (2807 kb.)
Voortgang plannen + actiepuntenlijst 9 december 2014

Voortgang plannen:
1. Plukveldjes:
Bram: de Jeugdgemeenteraad gaat de gewenste plekken aangegeven voor de plukveldjes in elke kern. Deze worden door een ambtenaar van Ruimtelijk Beleid met wethouder Jos van den Boogaart besproken.
Wethouder Jos: kaart ontvangen en bekeken. Vraag aan raad ikv Vincent van Gochjaar verzoek om zonnebloemvelden te realiseren
Sien: plan is een veldje voor 2 jaren
Senne: akkoord
Anne: in t zaad zitten al zonnebloemen
Bram: in ev vergadering wordt dit besproken
Senne: met z'n allen zaaien
Jos: 1 van de plekken is 6 ha groot dus alle hulp is welkom

2. Speelgoedmarkt:
In het voorjaar 2015 wordt de speelgoedmarkt georganiseerd, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. In de vergadering van 17 maart 2015 staat een raadsvoorstel hiervoor op de agenda.

3. Jeugdlintje:
Een promotieplan is opgesteld. Tezamen met de communicatiemedewerker van de gemeente Mill (CGM) wordt een ontwerpbureau bezocht om uitvoering te geven aan het promotieplan. Plan is dit jaar met Koningsdag het 1e lintje uit te reiken.

Actiepuntenlijst:
1. Natuurleerpad:
De ontwerpen hiervoor zijn gepresenteerd. Ze worden voorzien van een uniform lettertype en doorgezet naar Monique van Vliet.
De bordjes worden dit voorjaar geplaatst in natuurgebied “de Groespeel”.
Frank is nog bezig met de ontwerpen en heeft binnenkort positief bericht.

2. Uitwisseling Laarbeek:
Menno, Steven en Bram hebben een brief geschreven aan de jeugdgemeenteraad van Laarbeek i.v.m. een uitwisseling. Zijn in afwachting van een antwoord. Door Bram wordt een herinnering gestuurd.. Ook zijn er contacten met de gemeente Best

3. Uitstapje Jeugdgemeenteraad 2015:
Dit wordt nog besproken door de wethouders van de Jeugdgemeenteraad tezamen met de burgemeester.
Sien: idee om gebin juni op stap te gaan.
Bij de e.v. voorbereidende verg. afspraak met de bgm


9.0 Sluiting + afscheid mevrouw C. Verstraten.
Mees, Sien, voorzitter, Anne, Catheliene Duur: 7.27 (1800 kb.)
De beide wethouders danken samen Catheleine voor de fijne samenwerking
Ze bieden Cathelein een boekje aan als herinnering
De Voorzitter dankt Catheleine voor haar inzet in de afgelopen jaren
Anne vraagt waarom Catheleine gaat vertrekken
Catheleine: door ander werk niet meer beschikbaar voor de Jeugdgemeenteraa
De voorzitter overhandigt een boeket

De voorzitter sluit om 16.40 de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng.