Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 18-06-2015

1.0 Opening door de voorzitter
voorzitter Duur: 0:37 (157 kb.)
De voorzitter opent de vergadering om 16:04 en heet iedereen van harte welkom tevens de mensen op de publieke tribune en de luisteraars thuis via de LOM.
Eefje en Frank zijn verhinderd.
2.0 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 17 maart 2015
voorzitter Duur: 1.23 (344 kb.)
Het verslag van 17 maart 2015 wordt gewijzigd vastgesteld.
3.0 Ingekomen stukken en mededelingen (bijlage vergaderschema 2015 / 2016)
voorzitter Duur: 1.09 (286 kb.)
- vergaderschema 2015/2016
- 27 april 3 lintje uitgereikt aan Nikita Bram en Petie
4.0 Vragenuurtje
voorzitter, Nina, Sien Duur: 2.12 (540 kb.)
Nina:
verkeersbord park aldendriel in water
antwoord bgm:wordt snel opgeruimd
Sien: plukveldje wordt later behandeld zo ook het programma van het uitstapje
5.0 Raadsvoorstel bepaling goed doel voor opbrengst speelgoedmarkt
Sien Anne Pien Bram Juul, voorzitter Duur: 5.31 (1336 kb.)
Sien: wat gebeurt met het speelgoed wat niet verkocht wordt. Bram: gaat naar ander goede doelen
Bram: inzamelpunten zijn op de basisscholen. de spullen worden vrijdagmiddag opgehaald.

Voorstel:
weth. Sien: In de raadsvergadering van 17 maart 2015 is bepaald dat de opbrengst van de speelgoedmarkt, te houden op 20 juni 2015, aan een goed doel geschonken wordt. In de voorbereidende vergadering van 23 april 2015 hebben de raadsleden diverse goede doelen aangedragen, waarna een stemming is gehouden met stembriefjes. Hierbij heeft de Stichting ‘Een glimlach doet wonderen’ uit Mill de meeste stemmen gekregen.

De opbrengst van de speelgoedmarkt zal op een nader te bepalen datum worden aangeboden aan de Stichting ‘Een glimlach doet wonderen’.

Wij willen jullie vragen in te stemmen met dit voorstel:
unaniem akkoord waarmee het voorstel is aangenomen


6.0 Voortgang plannen + doornemen actiepuntenlijst van 17 maart 2015
Bram, Juul Duur: 5.17 (1278 kb.)
Voortgang plannen + actiepuntenlijst 17 maart 2015

Voortgang plannen:
1. Plukveldjes:
De Jeugdgemeenteraad heeft de gewenste plekken aangegeven voor de plukveldjes. De wethouder geeft aan dat bekeken wordt of een evt. combinatie met zonnebloemvelden voor het ‘Van Gogh-jaar’ gerealiseerd kan worden. Ivm seizoen wordt er in het najaar ingezaaid.

2. Speelgoedmarkt:
Op 20 juni 2015 wordt de speelgoedmarkt georganiseerd tijdens de Lenterie, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. In de vergadering van 18 juni 2015 staat een raadsvoorstel ter bepaling van het goede doel op de agenda.

Actiepuntenlijst:
1. Natuurleerpad:
De ontwerpen hiervoor zijn gepresenteerd. Ze worden voorzien van een uniform lettertype en doorgezet naar Monique van Vliet.
De bordjes worden dit voorjaar geplaatst in natuurgebied “de Groespeel”.
Frank is nog bezig met de ontwerpen en heeft binnenkort positief bericht.

2. Uitwisseling Laarbeek:
Menno, Steven en Bram hebben een brief geschreven aan de jeugdgemeenteraad van Laarbeek i.v.m. een uitwisseling. Zijn in afwachting van een antwoord. Door Bram wordt een herinnering gestuurd. wordt later opgekapt

Juul grootte van plukvelden
Opbrengst wordt aan iedereen doorgegeven
Anne: uniform lettertype: allemaal hetzelfde
7.0 Uitstapje raad 24 juni 2015
Mees Sien Duur: 8.42 (2099 kb.)
Mees en Sien laten het programma zien via een powerpointpresentatie
Juul: en Rein slootje springen,
Anne: spelletjes in themaverband, vlot bouwen
Hint je hebt er een peddel voor nodig
Het wordt een bezoekje met de fiets naar Grave waar diverse spelletjes gespeeld worden, Dan volgt een kanotocht waarna met met de fiets terug gaat naar Mill. Ter afsluiting wordt gegeten bij de frietkraam ibij t Heike. Om 18.30 is het uitstapje afgelopen.
Iedereen krijgt nog een mail met nadere informatie.
8.0 Afscheid leden groep 8 en wethouders
voorzitter, Bram, Mees en Sien Duur: 9.59 (2405 kb.)
Aan het einde van deze vergadering nemen we afscheid van de JGR leden uit groep 8

Sid Habraken van ’t Stekske

Mees van Zwam, wethouder van De LenS

Rein Weren van De LenS

Jorg Hermens van De Kameleon

Sien Janssen wethouder van De Schare

Al eerder gestopt: Anne Kuijpers van de Klimop

Met de JGR de afgelopen 2 jaren veel plannen uitgewerkt o.a.

- Ontwerp + plaatsing hondenpoepbordjes
- Stadswandeling Grave maart 2014
- Schenking 100 euro aan Stichting De Ladder uit Mill
- Uitstapje Provinciehuis Den Bosch
- Het Jeugdlintje met de uitreiking van 3 lintjes tijdens de Koningsdag
- De speelgoedmarkt tijdens de Lentefair a.s. zondag

Veel dank voor de inzet ook van de begeleiders Frank en Bram.
veel succes op het voorgezet onderwijs en allemaal een geweldige zomer
Bram: 2 jaren hard gewerkt en vele plannen uitgewerkt met z'n allen, wenst iedereen veel succes,Bram bedankt iedereen persoonlijk met mooie woorden.
Uitreiking Primerabon om bv voor de vakantie een paar leuke tijdschriften te kopen en een foto van alle leden
Mees en Sien geven alle leden een attentie en de burgemeester geeft aan de vertrekkende leden een foto en een boekenbon.
9.0 Sluiting
voorzitter Duur: 0:33 (144 kb.)
De voorzitter sluit de vergadering om 16:40 en aansluitend wordt een foto gemaakt.