Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 10-12-2015

1.0 Opening door de voorzitter
voorzitter Duur: 1.11 (296 kb.)
1. Opening door de voorzitter
De voorzitter opent om 16.00 de vergadering
Speciaal welkom aan de gemeente Best die ook een JGR hebben in hun gemeente.
Bram verhinderd.
weth. Jos verhinderd; weth. Erik aanwezig.
2.0 vaststelling notulen van de vergadering van 22 okt. 2015
voorzitter Duur: 0:19 (85 kb.)
Het verslag van 22 oktober 2015 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.0 Ingekomen stukken en mededelingen
- brief van gemeente Mill en Sint Hubert ivm meestemmen speeltoestellen
- uitnodiging voor de Nieuwjaarsontmoeting 3 jan. 12:00-14:00u
- website is aangepast en geupdated
- gemeente Best is geinteresseerd hoe de JGR van Mill werkt en op 24 maart komt burgemeester Roolvink van de gemeente Grave in de JGR want ook zij zijn geinteresseerd.

4.0 Vragenuurtje
Pien, wethouder Van Daal, Anouk, Bram, Tim, Pien, Juul Duur: 9.49 (2365 kb.)
Vraag 1 (Pien):
Binnenkort worden in een aantal speeltuintjes binnen de gemeente de speeltoestellen vervangen. Hiervoor hebben wij als jeugdgemeenteraad ook mee mogen stemmen. Wat gebeurt er met de oude toestellen, sommige zien er nog best mooi uit?
Antwoord weth. Erik :De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de speelplekken en laat daarvoor ieder jaar een hoofdinspectie uitvoeren. In deze inspecties wordt grondig gekeken of het toestel nog aan de veiligheidseisen voldoet. Eventuele gebreken moet de gemeente verhelpen zodat het speeltoestel weer een jaar kan blijven staan. De reden waarom de speeltoestellen nu vervangen worden is omdat ze erg oud zijn en doordat er al enkele jaren onderdelen gerepareerd moeten worden. We kiezen er dan voor om een toestel geheel te vervangen door een nieuw toestel. Het oude speeltoestel heeft voor de gemeente geen waarde meer en wordt weggegooid of door de leverancier van het nieuwe speeltoestel meegenomen. In het laatste geval kan de leverancier daar een vergoeding voor geven waardoor de gemeente er toch nog iets aan over houdt.

Vraag 2 (Anouk):
Wanneer worden de toestellen van het speeltuintje achter de kiosk in Wilbertoord vervangen of opgeknapt? Deze toestellen zijn kapot of heel oud, terwijl die van het speeltuintje bij de Bosmier er nog best goed uitzien.
Antwoord weth. Erik: De gemeente is verantwoordelijk voor de speelplekken in de hele gemeente. Zo kijken we onder andere naar het aantal speelplekken, de ligging van de speelplekken in wijken en dorpen en het aantal en type toestellen zodat deze zo goed mogelijk aansluiten op de aanwezige kinderen. Om goede keuzes te kunnen maken heeft de gemeente het speelruimtebeleid. Ieder jaar wordt kritisch gekeken welke speeltoestellen vervangen moeten worden. Dit gebeurt op basis van de eerder beschreven hoofdinspectie maar ook door de bevolkingsgegevens te bekijken. Als het aantal kinderen in een wijk groeit kan dat betekenen dat een speelplek uitgebreid moet worden. Ook als het aantal afneemt kan het ook betekenen dat er speeltoestellen verwijderd worden of niet meer vervangen worden als ze kapot zijn. De speeltoestellen bij de kiosk zijn nu in ieder geval veilig. Het kan zijn dat in een volgend jaar ook hier een of meer toestellen vervangen worden. Ook dan zal dit in overleg met de jeugdgemeenteraad en dorpsraad gebeuren.

Vraag 3 (Bram):
Het pad naar de blokhut van de Scouting zit vol met kuilen. Kan dit opgeknapt worden?
Antwoord weth. Erik: Het terrein is van de gemeente Mill dus wij moeten het onderhouden. Natuurmonumenten is wel verantwoordelijk voor onderhoud van het terrein, maar waarschijnlijk zit daar het pad niet bij in. Er zitten her en der gaten zodat het geen kwaad kan dat er onderhoud komt. Dit zal dan toch het voorjaar worden, omdat er het nu te nat is er staat water in de gaten en dan is het resultaat van een opknapbeurt slecht.

Vraag 4 (Tim):
Is het mogelijk om binnen de schoolzone in Sint Hubert een gele strook langs de stoeprand te maken zodat er niet meer geparkeerd kan/mag worden? De school heeft de ouders al regelmatig verzocht hier niet te parkeren maar dit helpt niet.
Antwoord weth. Erik: Het probleem wat Tim beschrijft gebeurt vaak bij de omgeving van scholen. De voorgestelde oplossing van het aanbrengen van gele strepen heeft alleen zin als er dan ook vaak door de politie wordt gecontroleerd en zonodig bekeuringen worden gegeven.
Tim geeft aan dat de school in het verleden in de schoolinfo aandacht hiervoor heeft gevraagd maar dat hier door verschillende ouders geen gehoor aan werd gegeven.
Afgelopen zomer heeft de gemeente, ook in overleg met de school, een zogenaamde schoolzone ingericht. Hiermee is een duidelijk herkenbaar gebied afgebakend waarmee de weggebruikers worden ‘getriggerd’ om extra alert te zijn in het verkeer. Deze nieuwe inrichting kan de school gebruiken voor communicatie richting de ouders en verzorgers, hopelijk nu met een beter resultaat.5.0 Presentatie van de plannen van de JGR
Frank, Fabian, Juul, Bram, Steffie, Anouk Duur: (2796 kb.)
Frank: er zijn 5 werkgroepjes opgericht met 2 personen per groepje:

Verkeersveiligheid: vooral de veiligheid om en nabij de scholen, er komt een enquete wat men gevaarlijk vindt. Tim en Fabian gaan dan bekijken hoe ze dit veiliger kunnen maken.

Opschoondag: Imme en Juul gaan deze in Mill en Sint Hubert organiseren. Ze gaan met een aantal kinderen de spullen die niet in de natuur thuishoren ophalen. Misschien hier een prijsje aan verbinden. Ze gaan proberen bij de Nationale Opschoondag op 19 maart a.s. aan te sluiten.

Jeugdlintje:
Bram en Pien gaan flyers maken en uitdelen, er komt een stukje in de Neije krant, een interview via de LOM en een artikel op de Jeugdsite.

Multiculturele dag
Nina en Steffie gaan flyers uitdelen, kinderen uitnodigen voor een leuke en leerzame dag voor buitenlandse kinderen met evt een toernooi en/of loterij. Hierbij evt. entree vragen. Ook zijn ze op zoek naar een andere naam voor deze dag.
Er wordt ook contact gelegd met OJC De Wissel.

Plukveldje:
Anouk en Senne hebben nog enkele vragen zoals een kostenoverzicht. In het voorjaar kan gezaaid worden; locaties zijn al toegekend.
Senne: elke groep maakt een flyer, de mooiste wordt bekend gemaakt via LOM etc. en met een speciale opening met de burgemeester en wethouders.
Burg: 4 velden worden zsm bekendgemaakt
Gemeente kijkt of hiervoor extra budget is. Op 18 februari heeft dit werkgroepje tezamen met de begeleider een afspraak met weth. Jos.
Complimenten voor de leuke ideeën.6.0 RV vastelling jury voor Jeugdlintje 2016
Senne, voorzitter Duur: 1.49 (447 kb.)
Senne leest het voorstel voor:

Beste jeugdgemeenteraadsleden,
De jeugdgemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering van 12 maart 2013 het besluit genomen om een jeugdlintje uit te gaan reiken. Tijdens de raadsvergadering van 17 juni 2014 zijn de voorwaarden vastgesteld om hiervoor in aanmerking te komen.
In 2015 is het jeugdlintje voor de eerste keer uitgereikt. Ook in 2016 wil de raad dit lintje weer uitreiken. Hiervoor dient een jury te worden benoemd die een keuze maakt uit de voordrachten.
Wij willen voordragen voor de jury ‘jeugdlintje 2016’:

Raadslid Pien van Elk
Raadslid Juul Bongers
De voorzitter van de raad, te weten burgemeester Walraven.
Wij willen jullie vragen in te stemmen met dit voorstel.
stemming unaniem voor, waarmee dit voorstel is aangenomen.

7.0 Sluiting
voorzitter Duur: 0:31 (133 kb.)
De voorzitter sluit om 16:30 de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng.