Gemeentewapen

Notulen van de raadsvergadering van 08-12-2016

1.0 Opening door de voorzitter
Voorzitter Duur: 0:39 (165 kb.)
De voorzitter opent om 16:00 u de vergadering en heet alle leden welkom met een hamerklap.

2.0 Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 oktober 2016
voorzitter Duur: 0:27 (117 kb.)
Het verslag van 20 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.0 Ingekomen stukken en mededelingen
Voorzitter Duur: 4.09 (1005 kb.)
- geslaagd bezoek aan de Jeugdgemeenteraad Best
- bedankje ontvangen naar aanleiding van het bezoek 14 september Provinciale Herdenking in Waalre door Fabian en Anouk met wethouder Erik
- Nieuwjaarsontmoeting 4 januari 19.00 in Myllesweerd wordt aan iedereen toegezonden.
- Mededeling: Lieke Vogels heeft een communicatieplan gemaakt voor de JGR omdat deze 20 jaar bestaan; het plan wordt aan iedereen toegestuurd.

4.0 Vragenuurtje
Voorzitter, wethouder Erik, Wesley, Mijntje, Bram, Pleun Duur: 7.47 (1877 kb.)

Vraag 1 (Wesley):
Achter het doel bij het pannaveldje in Sint Hubert staat een laag muurtje. Hier wordt steeds de bal overheen geschoten. De vorige vergadering kwam deze vraag ook voor een trapveldje bij de Brugse Berg en of er een haag geplaatst kon worden. U zei toen dat dit een onveilige situatie kan opleveren omdat kinderen de auto’s dan niet meer zien aankomen. Kan er naar een andere oplossing gekeken worden?
Antwoord wethouder Erik: het terrein bij het pannaveldje is net opnieuw ingericht. De groenstrook met hoge struiken is vervangen door nieuwe aanplant. Dit heeft even de tijd nodig om uit te groeien en kan dan helpen om de bal niet te ver door te laten schieten. Het muurtje verhogen heeft niet veel zin want ook daar zal de bal overheen gaan.

Vraag 2 (Mijntje):
In Langenboom aan de Esdoornlaan staan al heel lang borden en afzetting om een boom maar er gebeurt niets. Kunnen de borden en afzetting weggehaald worden? 8 december 2016: De borden zijn inmiddels weggehaald.
Antwoord wethouder Erik: We hebben lang getwijfeld of we daar een boom terug geplaatst wilden hebben, maar hebben nu besloten om de boom niet terug te plaatsen.
Het zal opnieuw bestraat worden. De zaken zullen voortaan sneller opgepakt worden

Vraag 3 (Bram):
Het pad naar de blokhut van de scouting zou dit voorjaar gelijk gemaakt worden, dit werd ‘schaven’ genoemd. Dit is nog niet gebeurd. Wanneer gaat dit gebeuren?
Antwoord wethouder Erik: Navraag bij de buitendienst leerde dat dit pad waarschijnlijk begin dit jaar is geschaafd. Omdat het nu weer nodig is zal dit pad bij de eerste ronde ‘wegenschaven’ weer meegenomen worden.

Pleun: Schoolstraat: er is geen zebrapad bij autobedrijf Hol. Voorstel bijv. zebrapad bij Van Hout
Antwoord: in verband met veiligheid worden er liever minder zebrapaden aangelegd.

Mijntje: Pinautomaat is weggehaald bij De Wis
Antwoord voorzitter: gemeente vind dit ook jammer; dit is een beslissing van de Rabobank
Wethouder Erik: de Dorpsraad heeft ook aangegeven bij de Rabobank dat zij dit een gemis vinden voor het dorp.


5.0 Stand van zaken speerpunten
Steffie, Bram,Imme, Pleun, Wesley, Bram Duur: 8.21 (2013 kb.)
Steffie:
- locatie: klooster Langenboom of bejaardenhuis
- spellen ouderen/jongeren
- beter en meer contact tussen ouderen en kinderen

Goed Doel:
Bram:
Gekozen Stg. ALS; bewust gekozen voor minder bekende ziektes; geld wordt opgehaald dmv sponsorloop in het voorjaar bij de Kuilen.

Nationale opschoondag:
Imme
Aansluiten bij de nationale Opschoondag op zaterdag 25 maart; prikstokken en vuilniszakken gevraagd aan de gemeente
In een volgende commissievergadering komt een vakambtenaar meer vertellen over de Opschoondag.

Plukveldje 2.0
Pleun: dit jaar in Mill organiseren bij de tank samen met Stichting Kinderfeesten Mill; op 27 april wordt er ingezaaid door de Agrarische Natuurvereniging; opening zal zijn op 25 mei 14:30

Jeugdlintje: Wesley
Er wordt een nieuwe campagne opgesteld met Sep de Superheld. Er worden posters etc. gemaakt. De campagne wordt snel opgepakt via communicatie van de gemeente.

6.0 Raadsvoorstel goede doel
Steffie Duur: 1.27 (357 kb.)
Steffie leest het voorstel voor:

Beste Jeugdgemeenteraadsleden,

Ieder jaar doneert de Jeugdgemeenteraad een bedrag aan een goed doel. De leden zamelen zelf geld in door bijvoorbeeld het houden van een speelgoedmarkt of het organiseren van een sponsorloop. De opbrengst hiervan wordt geschonken aan een goed doel. Dit jaar is door de leden het goede doel ‘Stichting ALS’ voorgedragen. Voorgesteld wordt de opbrengst van een later dit jaar te organiseren activiteit aan de Stichting ALS te doneren.

Wij willen jullie vragen in te stemmen met dit voorstel.

Stemming: unaniem besloten met hamerklap

7.0 Sluiting
voorzitter, Stijn Ciska Duur: 2.25 (592 kb.)
Nog enkele vragen:
Marijn: wanneer komt de nieuwe Rabobank.
Deze is vanaf 19 december geopend, wethouder Van Daal voegt toe dat men al bezig is met de geldautomaat te verplaatsen.

Stijn en Fabian hebben een filmpje gemaakt; Lieke zal er 1 filmpje van maken.

De voorzitter wenst iedereen fijne kerstdagen en sluit de vergadering.